Logo

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2020

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe wszystkich współautorów

* WYMAGANE. Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.
** Prosimy o podanie wszystkich współautorek / współautorów pracy. Za współautorkę / współautora uznawana jest także fotografka / fotograf.

Dane adresowe redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej, w której po raz pierwszy opublikowano zgłaszaną pracę *
Osoba kontaktowa w redakcji
Dane medium, w którym ukazała się praca w kategorii Nowe formy dziennikarskie
Dane adresowe redakcji, która brała udział w koprodukcji pracy (proszę podać wszystkich zaangażowanych partnerów):
Kategoria konkursowa
Praca
W przypadku koprodukcji proszę podać datę pierwszej emisji / publikacji w danym kraju
Długość pracy prasowej nie może przekraczać 25.000 znaków, długość prac radiowych i telewizyjnych – 60 minut. Zapoznanie się jurora ze wszystkimi częściami składowymi pracy w kategorii Nowe formy dziennikarskie nie może przekraczać 60 minut. W kategorii „Dziennikarstwo lokalne na pograniczu” obowiązuje objętość jak dla innych kategorii.

*WYMAGANE. Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Dalsze informacje na temat nadesłanej pracy:*

Nadsyłana praca musi odpowiadać warunkom konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Prace, które nie odpowiadają warunkom konkursu nie będą rozpatrywane. Warunki konkursu znajdą Państwo na stronie dnimediow.org.

Oświadczenie
Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.
Pracę zgłasza *
Na ten adres otrzymasz potwierdzenie rejestracji zgłoszenia.

* WYMAGANE. Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.
** Za współautora / współautorkę uznawany/-a jest także fotograf / fotografka.

Podpisanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Małgorzata Gmiter
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37
00-108 Warszawa, Polska
E-Mail: malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl
Telefon: +48 22 338 62 60